Algemene informatie over onze club

SILOK is aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen

Bestuur

Voorzitter Ann Dens    
Ondervoorzitter Jan Verhaegen    
Secretaris Karina Steinkamp    
Penningmeester Pascale Reunis    

Lidgeld

 • Het lidgeld wordt betaald voor het volledige seizoen onmiddellijk na inschrijving op het rekeningnummer BE40 0882 3387 3863 met vermelding naam en voornaam van het lid, bedrag lidgeld.
 • In het lidgeld is de bijdrage voor de verzekering inbegrepen. Alleen leden die hun lidgeld betaald hebben zijn verzekerd en kunnen bij een ongeval een aanvraag tot tussenkomst indienen. Detail over de inhoud van deze polis kan je vinden op onze website www.silok.be
 • Voor bestaande leden die het lidgeld niet volledig betalen, wordt het lidmaatschap als onderbroken beschouwd, tenzij de onderbreking het gevolg is van zwangerschap of langdurige medische behandeling (attest dient bezorgd) en bij aanvang turnseizoen gekend is. Zij betalen 25 € indien het ganse seizoen niet geturnd wordt (te betalen bij aanvang van het turnseizoen). Bij stopzetting wordt geen lidgeld terugbetaald.

Afdeling Turnkring

Bestuurslid Algemene werking Turnkring en Topgym Inge Wtterwulghe    
   
Bestuurslid Ledenadministratie en Kwaliteit Sandra Gebruers    
Bestuurslid Secretariaat en Communicatie Turnkring Tia Van Ghendt    
Vertrouwenspersoon Adinda Van Loo    
Coördinator Basisgroepen Greet Bemindt & Ann Van Den Broeck    
Coördinator Dans Debbie Goossens    
Coördinator Tumbling Inge Wtterwxulghe    
Coördinator Toestelturnen meisjes en jongens Sven Van Ghendt    
Bestuurslid Wedstrijdgymnastiek en Topgym Gerda Van Gorp    

Enkele belangrijke elementen uit het SILOK turnkring reglement :

 • De gymnasten en dansers verzamelen niet langer dan 10 minuten voor de start van de training in de kleedkamer of aan de schoolpoort.
 • De turnzaal wordt pas betreden in aanwezigheid van de train(st)er
 • In de turnzalen dragen we enkel turnpantoffels die buiten niet gedragen worden, en geen donkere strepen op de vloeren achterlaten.
 • De kleedkamers worden niet bewaakt! Waardevolle voorwerpen laten we thuis of indien het niet anders kan, leg je het in de zaal en vergeet het niet terug mee te nemen. SILOK kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging.
 • Ouders en andere toeschouwers hebben geen toegang tot de turnzalen/scholen.
 • Afwezigheden worden vooraf gemeld aan de meter/peter van de groep.
 • Tijdens de schoolvakantie wordt er geen les gegeven, het weekend aansluitend op de laatste schoolweek geldt niet als vakantie. Uitzonderingen hierop worden tijdig door de train(st)ers gemeld.
 • Wie zeer regelmatig ongewettigd afwezig is, kan worden uitgesloten.
 • Bij problemen kan u terecht bij de coordinator van de groep of bij de vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@silok.be)

Ook belangrijk!

 • Alle leden zijn verplicht deel te nemen met hun groep aan de jaarlijkse turnshow.
 • Leden die door de train(st)er van de groep worden aangeduid nemen deel aan de wedstrijden of demonstraties waar SILOK aan deelneemt.
 • Alle leden ontvangen op regelmatige basis de “SILOK nieuwsflash” per mail. Je kan ons ook volgen via de Facebookpagina van SILOK. Krijg jij deze mails niet, stuur dan een mailtje naar info@silok.be.

Een goede raad bij een sportongeval!

 • Laat je train(st)er het formulier “Aangifte sportongeval” invullen.
 • Laat het medisch attest invullen door de behandelende geneesheer.
 • Bezorg de volledig ingevulde formulieren (aangifte sportongeval en medisch attest) voorzien van handtekening en klever mutualiteit uiterlijk 3 werkdagen na het ongeval terug aan : ongevalsaangifte@silok.be